Dismiss
InnovationQ will be updated on Sunday, Oct. 22, from 10am ET - noon. You may experience brief service interruptions during that time.
Browse Prior Art Database

Vehicle air deflector

IP.com Disclosure Number: IPCOM000202443D
Publication Date: 2010-Dec-15
Document File: 11 page(s) / 90K

Publishing Venue

The IP.com Prior Art Database

Abstract

An air deflector (3) for a vehicle (1) comprises a disc-shaped body (5) adapted to direct an air-stream in order to reduce the air resistance of the vehicle (1). A fastening element (7) is provided to connect the disc-shaped body (5) to the vehicle (1). The disc-shaped body (5) is rotably connected to the fastening element (7). The air deflector (3) can be altered between a drive mode, in which the air resistance is reduced since the disc-shaped body (5) is arranged protuding from one side (S1) of the vehicle (1), and a transport mode, in which the the disc-shaped body (5) is arranged against or along the side (S1) of the vehicle (1). Rotational means are adapted to provide a rotational movement of the disc-shaped body (5) between the drive mode and the transport mode. The fastening element (7) is adapted to be attached to the vehicle (1) making the fastening element protude from the side (S1) of the vehicle (1). The fastening element (7) comprises attachment means for locking the disc-shaped body (5) to the drive mode or the transport mode.

This text was extracted from a PDF file.
This is the abbreviated version, containing approximately 22% of the total text.

Page 01 of 11

VEHICLE AIR DEFLECTOR

ABSTRACT

An air deflector (3) for a vehicle (1) comprises a disc-shaped

5

body (5) adapted to direct an air-stream in order to reduce the air resistance of the vehicle (1). A fastening element (7) is provided to connect the disc-shaped body (5) to the vehicle (1). The disc-shaped body (5) is rotably connected to the fastening element (7). The air deflector (3) can be altered between a drive

10

mode, in which the air resistance is reduced since the disc- shaped body (5) is arranged protuding from one side (S1) of the vehicle (1), and a transport mode, in which the the disc-shaped body (5) is arranged against or along the side (S1) of the vehicle
(1). Rotational means are adapted to provide a rotational

15

movement of the disc-shaped body (5) between the drive mode and the transport mode. The fastening element (7) is adapted to be attached to the vehicle (1) making the fastening element protude from the side (S1) of the vehicle (1). The fastening element (7) comprises attachment means for locking the disc-

20

shaped body (5) to the drive mode or the transport mode.


Page 02 of 11

2

LUFTRIKTARE FÖR ETT FORDON

SAMMANFATTNING

Luftriktare (3) för ett fordon (1) innefattande en skivformad

5

kropp (5) anpassad att vid drift av fordonet (1) styra en luftström så att fordonets (1) luftmotstånd reduceras, ett fästelement (7) anpassat att skapa en infästning av kroppen (5) vid fordonet (1), och rotationsmedel anpassat att medge en rotation av kroppen
(5). Luftriktaren (3) innefattar ett driftläge anpassat tillhandhålla

10

nämnda reducering av fordonets (1) luftmotstånd, i vilket driftlä- ge kroppen (5) är anordnad att utskjuta från en sida (S1) hos fordonet (1), och ett transportläge i vilket kroppen (5) är anord- nad riktad mot eller längsmed sidan (S1) hos fordonet (1). Rota- tionsmedel är anpassat att medge en rotation av kroppen (5)

15

mellan driftläget och transportläget. Fästelementet (7) är anpas- sad att fästas vid fordonet (1) så att fästelementet (7) utskjuter från sidan (S1) hos fordonet (1). Fästelementet (7) innefattar infästningsmedel för infästning av kroppen (5) vid driftläget och transportläget.

20

(Fig.1)


Page 03 of 11

3

UPPFINNINGENS OMRÅDE

   Föreliggande uppfinning avser en luftriktare för ett fordon. Före- trädesvis avser uppfinningen en taksidoluftriktare för en lastbil. 5

Luftriktaren innefattar en skivformad kropp anpassad att vid drift av fordonet styra en luftström så att fordonets luftmotstånd re- duceras, ett fästelement anpassat att skapa en infästning av kroppen vid fordonet, och rotationsmedel anpassat att medge en rotation av kroppen. Luftriktaren innefattar ett driftläge anpassat

10

tillhandhålla nämnda reducering av fordonets luftmotstånd, i vil- ket driftläge kroppen är anordnad att utskjuta från en sida hos fordonet, och ett transportläge i vilket kroppen är anordnad rik- tad mot eller längsmed sidan hos fordonet. Rotationsmedlet är...