Browse Prior Art Database

METHOD FOR CONTROLLING THE LEVEL OF THE CHASSIS OF A MOTOR VEHICLE

IP.com Disclosure Number: IPCOM000172527D
Publication Date: 2008-Jul-11
Document File: 5 page(s) / 82K

Publishing Venue

The IP.com Prior Art Database

This text was extracted from a PDF file.
At least one non-text object (such as an image or picture) has been suppressed.
This is the abbreviated version, containing approximately 35% of the total text.

Page 1 of 5

1

Förfarande för reglering av höjdläget hos chassit hos ett motorfordon

Föreliggande uppfinning avser ett förfarande för reglering av höjdläget hos chassit hos ett motorfordon relativt en underlig-

5

gande bäryta. På engelska förekommer ofta uttrycket "ride height" som benämning på detta höjdläge för chassit hos ett mo- torfordon.

Med uttrycket "underliggande bäryta" avses här den yta på vilken

10

fordonet är uppställd eller framförs. Bärytan kan exempelvis ut-

göras av en vägbana, en markyta, ett fartygsdäck etc.

Hos lastbilar och andra motorfordon som är försedda med ett luftfjädringssystem med reglerbara luftbälgar är höjdläget hos

15

fordonets chassi reglerbart genom justering av lufttrycket i luft- bälgarna. För att minska fordonets luftmotstånd och förbättra dess stabilitet kan det vara fördelaktigt att sänka höjdläget hos fordonets chassi när fordonet kör med hög hastighet på en plan väg. En förutsättning för att det ska vara lämpligt att sänka höjd-

20

läget hos fordonets chassi under färd är att fordonet färdas på en vägsträcka som är så slät att fordonet inte riskerar att slå i vägen när det framförs med sänkt höjdläge hos chassit. Vägens jämnhet måste därför på något sätt tas i beaktande i samband med en re- glering av höjdläget hos chassit.

25

I Fig 1 illustreras ett motorfordon 1 försett med ett luftfjädrings- system med reglerbara luftbälgar och i Fig 2 illustreras schema- tiskt delar ingående i fordonets luftfjädringssystem. I det illustre- rade exemplet utgörs fordonet av en lastbil. Fordonet 1 innefattar

30

en främre hjulaxel 10 med två eller flera mot en underliggande bäryta 2 vilande hjul 11 och en bakre hjulaxel 20 med två eller flera mot bärytan 2 vilande hjul 21. I det illustrerade exemplet in- nefattar fordonet även en ytterligare bakre hjulaxel med två eller flera hjul. Fordonet 1 innefattar vidare ett chassi 3 som är uppbu-

35

ret av nämnda hjul 11, 21. Fordonet 1 är försett med ett luftfjäd- ringssystem som kan vara anordnat att styras med hjälp av ett så

Page 2 of 5

2

kallat ELC-system (ELC = Electronic Level Control). ELC-syste- met känner av avståndet i höjdled mellan respektive hjulaxel 10, 20 och chassit 3 med hjälp av givare och kan ställas in att auto- matiskt reglera lufttrycket i luftfjädringssystemets luftbälgar så att chassit 3 bibehålls i ett givet höjdläge relativt hjulaxlarna 10, 20

5

oberoende av belastningen på hjulaxlarna. Luftfjädringssystemet innefattar en uppsättning luftbälgar 12 vid den främre hjulaxeln 10 och en uppsättning luftbälgar 22 vid den bakre hjulaxeln 20. Genom reglering av lufttrycket i de främre luftbälgarna 12 är höj- den hos den främre delen av fordonets chassi 3 relativt den främ-

10

re hjulaxeln 10 och därigenom relativt bä...