Browse Prior Art Database

Dynamic parameter definition: "Parameter customizer"

IP.com Disclosure Number: IPCOM000245551D
Publication Date: 2016-Mar-16
Document File: 9 page(s) / 457K

Publishing Venue

The IP.com Prior Art Database

This text was extracted from a PDF file.
This is the abbreviated version, containing approximately 34% of the total text.

Page 01 of 9

Dynamic parameter definition: "Parameter customizer"Page 02 of 9

Lauri Penninkangas Kimmo Mänty   VAASA 18.3.2014 

 

Keksinnön nimitys: Laitteen parametrimäärittelyiden uudelleenmäärittely ja käyttäminen muuttamatta laitteen  ohjausohjelmiston ohjelmistokäännöstä. 

 


1. Yleinen osa 

Suurin osa ohjelmakoodia sisältävistä laitteista sisältää parametreja, joita käytetään ohjelman suorittamien  toimenpiteiden rajoittamiseen, jonkin toimenpiteen aktivoimiseen tai poistamiseen käytöstä tai esimerkiksi  jonkin toiminnallisuuden suoritusjärjestyksen muuttamiseen. Parametreilla siis vaikutetaan ohjelman  käyttäytymiseen parametrin arvosta riippuen. 

1. Yksittäisen parametrin käyttöä hallitaan rajoittamalla sen arvoaluetta (min/max/ennalta määritellyt  arvot), sekä asettamalla sille jokin oletusarvo. 

2. Yksittäisten ja useiden parametrien käyttöä voidaan hallita koostamalla niitä erilaisiin ryhmiin,  sallimalla/estämällä niiden muokkaus tai piilottamalla ne kokonaan tai ehdollistetusti. 

Kohdissa 1 ja 2 kuvattuja ominaisuuksia voidaan kutsua yleisesti parametrimäärittelyksi. 

Nykyisissä toteutustavoissa parametrimäärittelyt vaihtelevat ohjelmointiympäristöistä ja  ohjelmistorakenteesta riippuen kiinteistä ohjelmistokäännökseen sidotuista arvoista hyvinkin monipuolisiin  erilaisista lähtötiedoista (esimerkiksi laitteiston mitoitustiedot) periytyviin arvoihin. Nämä määrittelyt ovat siis  parhaimmillaan dynaamisia ja niitä pystytään muuttamaan, mutta niiden määrittelyihin ja riippuvuussuhteisiin  liittyvä logiikka rakennetaan tai sen muuttaminen vaatii ohjelmistokäännöstä. 

 

Maksimoidakseen laitevolyymin laitevalmistaja pyrkii valmistamaan laitteistaan mahdollisimman yleiskäyttöisiä  ja monipuolisia. Samaan laitteeseen pyritään yleensä ohjelmointi‐ ja parametrointikeinoin yhdistämään  mahdollisimman paljon ominaisuuksia. Laitteen jakelukanavista riippuen kaikki jakelijat, OEM‐asiakkaat,  brändättyjen tuotteiden ostajat, loppukäyttäjät eivät halua kaikkia ominaisuuksia tai haluavat niihin muutoksia.  Pääsääntöisesti laitteen varsinaiseen toimintalogiikkaan ollaan tyytyväisiä, mutta muutoksia ovat useimmiten  erilaiset parametrimäärittelyt. Nykyisillä toteutustavoilla tämä ratkaistaan yleisesti tekemällä uusi  ohjelmistopaketti, joka sisältää halutut parametrimäärittelyt. (LIITE 1: Yleisesti toteutuva ohjelmistokehitys kun  tarvitaan erilaisia parametrimäärityksiä) 

Tästä seuraa liitteen 1 piirroksen mukainen ohjelmiston eriytyminen, joka tyypillisesti johtaa tarpeeseen  ylläpitää myös uutta ohjelmistoprojektia. Jollei ylläpitoa suoriteta, uudesta ohjelmistosta jää pois tulevat  vik...