Browse Prior Art Database

Accuracy improvements in display performance measurements using an imaging colorimeter

IP.com Disclosure Number: IPCOM000248222D
Original Publication Date: 2016-Nov-10
Included in the Prior Art Database: 2016-Nov-10
Document File: 63 page(s) / 3M

Publishing Venue

Microsoft

Related People

Ilkka Javanainen: AUTHOR

Abstract

Modern and emerging display technologies require precise and accurate measurement instruments and measurement methods. In this thesis the focus is to find measurement method that can improve the accuracy using imaging colorimeter, spectroradiometer and program that is delivered together with the imaging colorimeter. The light source is LCD-display from Dell.

This text was extracted from a PDF file.
This is the abbreviated version, containing approximately 4% of the total text.

Page 01 of 63

Defensive Publication

Document Author (alias)

Ilkka Javanainen

Name(s) of all Contributors

Ilkka Javanainen

Defensive Publication Title

Accuracy improvements in display performance measurements using an imaging colorimeter

Summary of the Defensive Publication/Abstract

Modern and emerging display technologies require precise and accurate measurement instruments and measurement methods. In this thesis the focus is to find measurement method that can improve the accuracy using imaging colorimeter, spectroradiometer and program that is delivered together with the imaging colorimeter. The light source is LCD-display from Dell.


Page 02 of 63

Accuracy improvements in display performance measurements using an imaging colorimeter

UNIVERISITY OF TURKU

Department of Information Technology

Master's Thesis

14.10.2016

Ilkka Javanainen

Supervisors

Risto Punkkinen

Pasi Liljeberg

The originality of this thesis has been checked in accordance with the University of Turku quality assurance system using the Turnitin OriginalityCheck service.


Page 03 of 63

TURUN YLIOPISTO

Informaatioteknologian laitos

ILKKA JAVANAINEN Tarkkuuden parantaminen näyttöjen suorituskyky mittauksissa kuvantavalla värimittarilla

Pro gradu -tutkielma, 68 s., 6 liites.

Tietoliikennetekniikka
Lokakuu 2016

Nykyajan ja kehitteillä olevien näyttöteknologioiden tuottaman kuvan ominaisuuksien mittaamiseen tarvitaan luotettavia ja tarkkoja mittalaitteita sekä mittaustapoja. Tässä tutkielmassa keskitytään löytämään tarkkuutta parantava mittaustapa vertaillen kolmea erilaista mittaustapaa, joissa käytetään kuvantavaa värimittaria, spektroradiometriä ja värimittarin mukana tulevaa ohjelmistoa. Mittattava valonlähde on Dell merkkinen LCD-näyttö.

Kuvantava värimittari koostuu linssistä, värisuodattimista, valosuodattimista ja CCD-kennosta. Värimittaria ohjataan ProMetric ohjelmistolla tietokoneen kautta niin kuin valonlähdettäkin. Spektroradiometrissä on oma ohjelmisto, ja sitä käytetään ilman tietokonetta. Jokaisessa mittatavassa LCD-näytölle ohjataan primääri värit 8-bittisen värikartan mukaan värimittauksia varten, shakkiruutuja kontrastin mittaamista varten ja puhdas valkoinen luminanssin mittaamiseen. Gamma mitataan mustasta valkoiseen väriin 10 % harmaasävy askelin.

Ensimmäisessä mittatavassa värimittarin sekä spektriradiometrin välillä on selkeä kulmaero, jolloin laitteita voidaan käyttää samanaikaisesti. Seuraavassa tavassa värimittari sekä spektroradiometri ovat samalla optisella polulla ja mittaus tehdään toistettavana. Laitteet joudutaan siirtämään mittausten välillä, joka voi aiheuttaa epätarkkuutta. Kolmas mittatapa on optisen polun osalta samanlainen, mutta värimittarilla mitataan kahdessa asennossa: 0-astetta sekä käännettynä 180-astetta optisen akselin ympäri. Teoreettisesti näin on mahdollista parantaa CCD-kennon mittatarkkuutta.

Mittaukset tehtiin täysin mustaksi maalatussa huoneessa, jossa oli vähä...